Obec Štefanovce - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O obci
Obec je doložená z roku 1479 ako Sthefanocz, neskôr ako Stefanowcze 1773; po maďarsky Stefanovce, Stefanóc, Istvántelke. Patrila panstvu Humenné, v roku 1557 mala 4 porty. Koncom 16. storočia ju dosídlili na zákupnom práve.

Aktuality z obce


 • Informácia o začatých správnych konaniach 2023 - Štefanovce (dokument)

 • Voľba hlavného kontrolóra obce Štefanovce (viac...)


 • Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 v zasadacej miestnosti OcÚ Štefanovce na deň 23.11. 2022 (streda) o 18:00 hod. (pozvánka)





 • Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (viac...)


 • 8.1.2021 - VYHLÁŠKA - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (viac...)

 • 25.11.2020 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (viac...)

 • 27.3.2019 - Žiadosť o odstránenie stavby (viac...)

 • 22.3.2019 - Informácia o začatých správnych konaniach (viac...)



 • 17.7.2018 - Verejná vyhláška OU Vranov n.T - pozemkový a lesný odbor  (viac...)

 • 2.júl 2018 - Práca v Holandsku - viac...


 • 11. jún 2018 - Voľby do orgánov samosprávy obcí - usmernenie

 • 8. marec 2018 - Dátové centrum miest a obcí (oznam)


 • 11. január 2018 - Upozornenie - vývoz TKO (viac...)

 • 8.dcember 2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (viac...)

 • 9.september 2017 - Informácie pre voličov (Voľby do VÚC) (viac...)

 • 9. september 2017 - UPOZORNENIE - Priestupky proti poriadku v katastri (viac...)

 • 7. jún 2017 - Udržiavanie pozemkov (...viac)



 • 3.marec 2017 - Rozhovor s Michalom Gibodom -čestným občanom obce (článok)

 • AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL - PRÍPRAVNÉ KURZY MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ZÁUJEMCOV O VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R. ŠTEFÁNIKA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 (viac...)

 • GAŠTANČEK 2017 - medzinárodný  festival mladých spevákov populárnej piesne vo veku od 12 do 15 rokov. Súťaž sa uskutoční v dňoch 1. - 2. jún 2017 v Dome kultúry vo Vranove n. T. (prihláška)

Kontaktné údaje
Obecný úrad Štefanovce
Štefanovce 64
094 01 Tovarné
mobil: +421 908 066 781
tel./fax: +421 (0)57 44 951 15
Faktografické údaje
1.Identifikačné údaje o obci:
a, IČO obce – 00332879
b, DIČ obce – 2020630524
c, Kód obce – 529 184
d, Kód okresu –713
e, Tel. 057/44 95 115
f, Sídlo OcÚ – Štefanovce 64, 09401 Tovarné, okr. Vranov nad Topľou.  

Demografické údaje
a, počet obyvateľov - 113
b, počet domov - 54, z toho –29 obývaných miestnym obyvateľstvom
21 neobývaných (čiastočne využívané len rekreačne)
4 hospodárskych a správnych budov
c, národnostná štruktúra – 112 slovenská, 1 občianka chorvátskej národnosti
d, veková štruktúra 
do 6 rokov – 8
od 6 do 18 –14
od 18 do 60 – 70
nad 60 – 21
e, vzdelanostná – vysokoškolské –5
stredné –54
f, náboženská – 77 gréckokatolíkov
36 rímskokatolíkov

 • Občianska a technická vybavenosť
Predajňa potravinárskeho tovaru
Komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
Identifikačné údaje

Samosprávny kraj: Prešovský   

Okres: Vranov nad Topľou
Región: Horný Zemplín
IČO: 00332879
Počet obyvateľov: 108
Rozloha: 893 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1473
Starosta: Slavomír Bujko
Mobil: 0908 066 781
tel.pevná linka : 057/44 95 115


mobil: +421 908 066 781
Vývoz odpadu
rok 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky