Územie obce - Obec Štefanovce - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Územie obce

Obec
Celková rozloha obce je 893 ha. Poľnohospodárskej pôdy je 303 ha, z toho je 80 ha ornej pôdy, 134 ha trvalých trávnych porastov a 89 ha inej na poľnohospodárske účely nevhodnej pôdy.
  • Lesnej pôdy je 562 ha.
  • Intravilán obce má rozlohu 28 ha.

Poloha obce
Obec leží severne, 5,5 km od obce Tovarné, vo Vranovskom okrese. Obec je situovaná v strede k.ú., v smere juh- sever. Na južnej strane hraničí s k. ú. obcí Ondavské Matiašovce, Tovarné a Topoľovka, na východe Lieskovec, na severe Karná a Jasenovce, na západe s obcou Žalobín.

Podľa geomorfologického členenia Slovenska sa územie obce nachádza v južnej časti Nízkych Beskýd, na rozhraní Ondavskej vrchoviny a Beskydského predhoria. Územie je súčasťou bradlového pásu , tiahnúceho sa južným okrajom Nízkych Beskýd, až k Humennému. Z pôdnych typov sú zastúpené hnedé pôdy, rendziny a pararendziny. Terén je mierne zvlnený.

Klimatický spadá územie do teplej oblasti, do klimatického teplého okrsku, mierne vlhkého, s chladnou zimou. Nachádza sa na rozhraní dvoch klimaticko- geografických typov – mierne teplej kotlínovej klími a teplej horskej klími. Priemerné teploty v januári sa pohybujú od -2 do -5 *C. V júli od 17 do 19,5 * C . Ročné zrážky 600- 800 mm.
Obcou preteká Štefanovský potok. Vyviera v severnom lesnom pohorí, nad obcou, v lokalite Biela studňa, v smere sever– juh. Preteká stredom obce a za hranicou k.ú. sa vlieva do rybníka Bor.

Lesná pôda zaberá podstatnú časť k.ú. , a to v severnej a južnej časti, poľnohospodárska pôda zaberá východnú a západnú časť územia obce. Lesný pôdny fond tvoria bukové porasty, doplnené borovicovo- dubovými porastami. Najvyšší bod obce je zalesnený vrch Hrb , s výškou 320 metrov nad morom, v severnej častí k. ú.

Severozápadne nad obcou sa nachádza chránený prírodný výtvor ,,Štefanovská borina na rozlohe 2,04 ha.podľa fytogeografického členenia flóry Slovenska sa lokalita nachádza vo fytogeografickom okrese Východne Beskydy a jeho podokrese Nízke Beskydy. Chránený prírodný výtvor je významnou lokalitou teplomilného rastlinstva v južnej časti Nízkych Beskýd. V borovicovom poraste s Mrvicou peristou v bylinnom podraste našlo vhodné podmienky mnoho vzácnych druhov rastlín. Zvlášť bohatý je výskyt zástupcov z čeľade vstavačovitých ( orchiceae) – našej najohrozenejšej rastlinnej čeľade: Črievičník papučkový ( Cypripedium calceolus), Vemeník zelenkastý ( Platanthera chlorantha), Vemenník dvojlistý ( Platanthera bifolia ), Vstavač purpurový ( Orchis purpurea), Vstavač vojenský ( Orchis militaris), Vstavač mužský ( Orchis mascula), Prilbovka dlholistá ( Cephalanthera longifolia ) a mnoho iných.
V sieti chránených území okresu Vranov nad Topľou nie je iná lokalita teplomilného rastlinstva s tak bohatým výskytom zástupcov čeľade Orchidaceae. Pre vysokú biologickú hodnotu lokality, vzhľadom na možnosti jej poškodenia a ohrozenia je nevyhnutná ochrana tohto prírodného výtvoru.
mobil: +421 908 066 781
Vývoz odpadu
rok 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky