Fauna a Flóra - Obec Štefanovce - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Fauna a Flóra

Obec
Štefanovce ležia na južnom okraji Nízkych Beskýd v doline pravostranného prítoku Ondavky. Nadmorská výška v strede obce je 215 m n. m. a v chotári 170-391 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma a centrálnokarpatský flyš. Svahy a zarovnané chrbty sú pokryté svahovými hlinami.
FAUNA a FLÓRA

Povrch južnej rovinnej a severnej mierne zvlnenej pahorkatinnej časti zväčša odlesneného chotára tvoria štvrtohorné náplavy Ondavy, sprašové hliny a vrstvy centrálnokarpatského flyšu. V okolí Podčičvy, severne a severozápadne od nej sa nachádzajú vápence a dolomity sedimentárne horniny, patriace do starších druhohôr (trias, jura až spodná krieda).  

Živočíšstvo

Vďaka prírodným pomerom je v tejto oblasti bohatá druhová skladba živočíchov. Vplyv východoslovenskej nížiny podmieňuje výskyt niektorých teplomilných druhov. V rokoch premnoženia na južných svahoch sa sporadicky vyskytuje modlivka zelená. V lesoch sa bežne vyskytujú rozličné druhy bystrušiek, vzácne zákonom chránený fúzač alpsky. Na otvorených priestranstvách môžeme vidieť rozličné druhy motýľov, hlavne babôčok, mlynárikov, ohniváčikov, občas aj vidlochvosty. V noci sa ozývajú svojimi charakteristickými hlasmi ropuchy, skokany a kuňka žltobruchá. V lese, hlavne za daždivého počasia často vidieť salamandru škvrnitú. Z plazov sa tu vyskytuje užovka obyčajná, užovka stromová, vretenica obyčajná, častá je jašterica obyčajná. Vzácne môžeme stretnúť aj slepúcha lámavého. Vo vysokých, hlinitých brehoch Ondavy si vyrývajú svoje hniezdne nory brehule obyčajné, vzácnejšie aj rybárik obyčajný. Rieka Ondava predstavuje významnú migračnú cestu pre vodné vtáctvo pri jarnom a jesennom ťahu. Z cicavcov sa v Ondave vyskytujú vydra riečna a ondatra pižmová. Lesy sú bohaté na poľovnú zver. Z drobných cicavcov sa tu vyskytuje hraboš poľný, rozličné druhy ryšaviek, hrdziak lesný. Z hmyzožravcov jež východoeurópsky, piskor obyčajný, piskor malý, dulovnica obyčajná a bielozúbka bielobruchá. Z netopierov je pravdepodobný výskyt netopiera obyčajného, netopiera brvitého, podkovára malého a ucháča sivého.

mobil: +421 908 066 781
Vývoz odpadu
rok 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky